Maquetación: Política de privacidad web

POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

 

Descarregar PDF "RAT Responsable y Encargado"

 

Última modificació: novembre del 2023

Aquesta política de privacitat s'aplica a la present web (d'ara endavant la Web).

Si us plau, llegiu-la detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservem el dret d'actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per complir amb eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s'indiquen més avall.

Vostè manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraces i es compromet a comunicar-nos qualsevol modificació dels mateixos. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris, hauran de ser emplenats per poder tramitar les seves sol·licituds.

 1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
  Llevat d'indicació específica en sentit contrari, el responsable del tractament de les dades recollides en aquest web és l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A. (d'ara endavant EMT) amb domicili al carrer Josep Anselm Clavé nº5, 07002 Palma (Illes Balears); Tel. 971 21 44 44; DPD: privacitat@emt.palma.cat

 2. Quina informació personal obtenim?
  Les dades que tractem són les que s'obtenen:
  • Dels formularis que vostè empleni i de les sol·licituds que formuli a la Web. També tractem les dades incloses a les sol·licituds i peticions que rebem per correu electrònic.
  • De perfils i analítiques obtinguts a partir de la navegació d'usuaris del web.

  Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:
  • Dades identificatives i de contacte, inclòs títol de transport, DNI o passaport;
  • Dades de característiques personals, com ara idioma i nacionalitat;
  • Dades relacionades amb la vostra navegació, per exemple l'adreça IP des de la qual es connecta a la Web, weblogs, pàgines visitades o accions realitzades al Web. Per això utilitzem cookies i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la vostra navegació. Més informació a la nostra Política de cookies.
  • Altres tipus de dades incloses pels usuaris a les vostres consultes, comentaris o reclamacions.

 3. Per què tractarem les vostres dades?
  Les dades dels nostres usuaris seran tractades per a la gestió de la relació amb ells, l'atenció a les vostres sol·licituds i consultes, la prestació dels nostres serveis, l'administració i la gestió de la seguretat de la web i el compliment de les nostres obligacions legals. Aquestes dades seran igualment tractades per a finalitats d'analítiques i de millora de la qualitat.
  La inclusió, en queixes o reclamacions, de dades personals relatives a la seva salut, implica necessàriament el seu consentiment per al tractament d'aquestes dades per a l'atenció de la reclamació esmentada.

 4. A qui podem comunicar les vostres dades?
  Les vostres dades només seran comunicades a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la vostra petició impliqui aquesta comunicació.
  D'altra banda, se us informa que, quan les circumstàncies relatives a la tramitació d'una queixa o reclamació així ho requereixi, els destinataris de la informació personal poden ser, entre d'altres, administracions o entitats públiques, organismes oficials, procuradors, jutges i tribunals o entitats asseguradores.

 5. Base jurídica dels tractaments
  La base per al tractament de les vostres dades és la gestió de la relació jurídica que s'estableix amb vostè, la prestació dels serveis sol·licitats i el compliment d'obligacions legals, especialment de la normativa aplicable en matèria comptable i fiscal.
  Els tractaments següents es basen en l'existència d'un interès legítim:
  • La gestió de la seguretat de la Web es basa en l'existència del nostre interès legítim a garantir la seguretat dels nostres sistemes.
  • La realització d'estadístiques i control de qualitat es basen en el nostre interès legítim per avaluar els nostres serveis.

  Els tractaments següents es basen en el seu consentiment, sense que la retirada de tal consentiment condicioni la prestació dels serveis contractats:
  • La realització de perfils de navegació sobre la base de la informació obtinguda a partir de cookies o tecnologies similars.

 6. Quant de temps conservarem les vostres dades?
  De manera general conservem les vostres dades durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Els logs d'accés a àrees restringides de la web es cancel·laran al mes de la creació. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, un cop finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.

 7. Quins són els vostres drets?
  Teniu dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, accedir-hi. També pot demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
  En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

  Així mateix i sota certes condicions podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

  Podeu revocar el consentiment que hagi prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  Té igualment el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de protecció de dades.

  Per exercir els vostres drets heu de trametre una sol·licitud acompanyada d'una còpia del vostre document nacional d'identitat, o un altre document vàlid que us identifiqui per correu postal o electrònic, al nostre Delegat de Protecció de Dades a les adreces indicades a l'apartat Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

  Podreu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a www.aepd.es

 

         8. Informació als usuaris sobre la política de privacitat vinculada a la subvenció de la gratuïtat del bus a l'EMT Palma durant el 2023

S'informa als usuaris del transport públic, clients i potencials clients de les dades personals que poden recaptar-se, segons s’estableix en la concessió d'una subvenció nominativa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'establiment d'un descompte del 100% en el preu dels abonaments de transport i títols multiviatge del transport públic col·lectiu terrestre de les Illes Balears del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbans per a l’any 2023. En concret, poden recaptar-se: l’identificador de l’abonament, el DNI de l’usuari de l’abonament, els temps de durada, el trajecte o zona coberts, i la data en què va ser expedit. Per als títols multiviatge: l’identificador del títol, l’itinerari o àmbit territorial d’aplicació al qual correspon el títol, el nombre de viatges que inclou el títol i la data d’expedició, que seran posades a disposició del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, amb la finalitat de comprovar el compliment dels objectius perseguits amb la concessió d’aquesta subvenció i la justificació de la seva aplicació. Així mateix, s’informa als usuaris del transport públic, clients i potencials clients de la possibilitat d’exercici dels drets: d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, obligació de notificació relativa a la rectificació o supressió, portabilitat, oposició, limitació del tractament, a no ser objecte de decisions individualitzades automàtiques, reconeguts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, així com en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, dirigint-se al Ministeri de Transports , Mobilitat i Agenda Urbana, Paseo de la Castellana, 67,28.071-Madrid o per mitjà del correu electrònic dirgtt@mitma.es

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas