European Found

PROJECTES FINANÇATS PER EUROPA

 

 

 

 

SUBSTITUCIÓ DE 7 AUTOBUSOS DE L’EMT DE 12 METRES DIÈSEL, PER 7 AUTOBUSOS DE 12 M DE GNC

EDUSI PLA LITORAL DE PONENT

 

OBJECTIU: Adquisició de vehicles innovadors de transport públic propulsats per Gas Natural Comprimit per a reduir l’emissió de gasos contaminants i aconseguir una energia més neta i sostenible amb l’ajuda del fons FEDER, estratègia EDUSI Pla litoral ponent, per a la de Substitució de 7 autobusos de 12 Metres Dièsel de l’EMT, per 7 autobusos de 12 M de GNC, sol·licitada per l’àrea de Mobilitat Sostenible, per l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma S. A.

 

Objecte de l’Operació: 

L’operació consisteix en la substitució de 7 autobusos de transport urbà Mercedes de 12 metres EURO II propulsats per gasoil, i adquirits en els exercicis 2000-2001, per 7 vehicles IVECO de 12 metres amb motors EURO VI i propulsats per GN (Gas Natural Comprimit). L’objectiu és la reducció de l’emissió de CO i de partícules a latmosfera, mitjançant la substitució de la motorització dels vehicles, els quals seran més eficients i per tant es reduirà el consum de combustibles fòssils. Aquesta reducció d’emissions es veu incrementada a més en canviar el combustible de gasoil a GNC.

Objectiu temàtic (OT): OT4 – Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors. Prioritat d’Inversió (PI): PI.4.E – Foment d’estratègies de reducció del carboni per a tota mena de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d’adaptació amb efecte de mitigació.

Objectiu específic (OE): OE.4.5.1 – Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores en la xarxa viària, transport ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.

 

Títol: Creixement Sostenible FEDER 2014-2020 *POCS (Actualment POPE)

CCI: 2014ES16RFOP002

Eix prioritari: 12 Desenvolupament Urbà

Nom: EDUSI PLA LITORAL DE PONENT

Entitat DUSI: Ajuntament de Palma

Convocatòria d’ajudes FEDER: Ordre HAP/2427/2015 de 13 de novembre (BOE núm. 275 de 17/11/15)

Data d’inici d’execució: Juliol de 2018

Localització: Les unitats d’autobusos finançades prestaran servei a les línies d’autobusos de la ciutat de Palma números 1, 3, 20, 46 i 41. Aquestes línies desenvolupen els seus recorreguts per l’àrea d’influència del Litoral de Ponent.

Termini d’execució o desenvolupament: 18 mesos

Import de la inversió: 1.750.000€

 

 

 

 

 

RENOVACIÓ DE 39 AUTOBUSOS DIÈSEL PER 39 AUTOBUSOS MARCA IVECO DE 12 METRES A GNC, DE LA FLOTA DE L’EMT

FEDER 2014-2020 de les Illes Balears

 

OBJECTIU: Renovació de flota, substituint autobusos de motor dièsel Euro II, per autobusos de gas natural comprimit i motor Euro VI, que permetrà:

  • Reducció del consum de combustible al incorporar autobusos amb motor Euro VI
  • Substitució del dièsel, per energia renovable.
  • Reducció important d’emissió de gasos nocius, reduint la petjada de carboni de l’EMT

 

Objecte de l’Operació:

L’operació consisteix en la substitució de 39 autobusos de transport urbà de motor dièsel EURO I adquirits a l’any 200-2001,  propulsats per gasoil, per 39 vehicles marca IVECO de 12 metres EURO VI amb motors  propulsats per GNC (Gas Natural Comprimit). L’objectiu és la reducció de l’emissió de CO₂ i de partícules a l’atmosfera, mitjançant la substitució de la motorització dels vehicles, els quals seran més eficients i per tant es reduirà el consum de combustibles fòssils. Aquesta reducció d’emissions es veu incrementada a més en canviar el combustible de gasoil a GNC.

Objectiu temàtic (OT): OT4 – Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

Objectiu específic (OE): OE.4.5.1 – Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores en la xarxa viària, transport ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.

 

Data d’inici d’execució: Juliol de 2018

Actuació: Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 a l’edificació  i a les infraestructures i als serveis públics

Import de la inversió: 10.812.069,45 euros

 

ADQUISICIÓ DE L'EQUIPAMENT SMART PER A 27 IVECOS URBANWAY I ACTUALITZACIÓ SISTEMES EMBARCATS 65 VEHICLES ANTIGA FLOTA

FEDER 2014-2020 dels Illes Balears

CREIXEMENT SOSTENIBLE FEDER 2014-2020 PO (POCS)

ACTUALMENT UNIFICAT EN PROGRAMA OPERATIU PLURIREGIONAL D'ESPANYA 2014-2020 (POPE)

EDUSI-PLA LITORAL PONENT

 

OBJECTIUS:

  • Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'accés a aquestes.
  • Promoure un transport públic còmode i accessible. • Dissuadir la mobilitat no essencial amb cotxe.
  • Millorar el nivell de servei de la mobilitat turística.
  • Promoure i afavorir la utilització de vehicles menys contaminants.
  • Impulsar hàbits de mobilitat més sostenibles i assegurances a través de la participació, conscienciació i informació.


OBJECTE D EL’OPERACIÓ: L'operació consisteix en la conversió dels equips embarcats de 92 autobusos de la flota de l'EMT (51,5%), en equips intel·ligents (SIT), amb l'objectiu de proporcionar a l'EMT dades per a la millora contínua del servei i que al mateix temps proporcioni millores a nivell dels usuaris, en elevar la seva comoditat, connectivitat i informació, així com poder-los oferir diferents serveis com ara sistemes de comunicació amb emergències, o amb la pròpia EMT, accés a wifi o fins i tot la possibilitat de recàrrega gratuitita de dispositius, fent ús sempre que sigui possible, d'energies renovables. Els equips SIT formen part de la transformació de la ciutat cap a la Smart Mobility (part de la Smart City encarregada de la promoció d'una mobilitat sostenible que garanteixi l'accessibilitat, la màxima productivitat i eficiència del transport, la millora en la qualitat de vida del ciutadà i la solució dels problemes ambientals) La transformació dels actuals mitjans de transport cap a un transport més eficient, eficaç, segur i menys contaminant és un aspecte clau en la transformació cap a la sostenibilitat d'una ciutat, una tasca en la qual els autobusos intel·ligents representen un clar benefici, ja que contribueixen a desenvolupar estratègies que contemplen no sols una àmplia gamma de mesures pal·liatives, si no, també, l'ús de tecnologies i infraestructures innovadores (Tics). Entre les tecnologies i infraestructures innovadores, cal assenyalar tot un conjunt de recursos que possibiliten rutes i maneres de transport que contribueixen a reduir el temps i el recorregut dels desplaçaments, al mateix temps que procuren una major fluïdesa de trànsit, millor nivell de servei de les vies i la racionalització del consum i de les emissions, tot això en benefici de l'usuari del transport públic.

OBJECTIU TEMÀTIC: (OT): OT2 – Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'accés a aquestes.

OBJECTIU ESPECÍFIC: (OE): OE.2.3.3 – Promoure les TIC en Estratègies de desenvolupament urbà integrat a través d'actuacions en Administració electrònica local i Smart Cities.

Data d’inici d’execució: Desembre 2018

ACTUACIÓ: La transformació dels actuals mitjans de transport cap a un transport més eficient, eficaç, segur i menys contaminant amb l'ús de tecnologies i infraestructures innovadores (Tics).

IMPORT DE LA INVERSIÓ: 900.545€ euros

 

 

Estático: pie de página

 

  971 214 444

  900 701 127

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas