Editor de continguts

Contractació del subministrament de vestuari pel personal de l'EMT-Palma

PERFIL DEL CONTRACTANT

Estat de l'expedient: Adjudicació

Contractació del subministrament de vestuari pel personal de l'EMT-Palma

Tipus de contracte: Subministraments Tramitació: Ordinària Procediment: Concurs harmonitzat Núm. Expedient: 10/2016 Pressupost base de licitació: 115.000,00 € Valor estimat del contracte: 230.000,00 €

El Consell d'Administració de l'EMT-Palma de data 31 de Març de 2017, va acordar:

1.- Excloure,  a l'entitat Gastalver Uniformitat i Màrqueting S.L. de la licitació  en virtut de l'establert  en l'article 84 RLCAP en haver presentat una oferta de 235.941,54 € i haver excedit del pressupost basi màxim de licitació del concurs xifrat en 230.000€.

2.-Adjudicar,el contracte relatiu al subministrament del vestuari per al personal de l'EMT-Palma, per un període de dos anys de durada més una possible pròrroga d'un any, a l'entitat UNIFORMA-T per un preu 112.606,34 euros (IVA exclòs).

 

Contra aquesta adjudicació  cal interposar el recurs especial en matèria de contractació al fet que es refereix l'article 40 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà a aquell en què es publiqui aquesta adjudicació. En cas que no s'opti per aquesta via, cal interposar directament un recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a explicar des de l'endemà a aquell en què es rebi la notificació d'aquesta adjudicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Palma a, 5 de abril de 2017.

< Tornar

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas