NX

¿Que són els corredors d’alta freqüència?
La xarxa ara és més eficient

 

L’actualització de la xarxa s’ha duit a terme per a millorar el servei als més de 43 milions de passatgers que traslladam cada any a Palma, amb l’objectiu de reforçar la nostra presència on ha crescut més el nombre del passatge i donar un servei de més capacitat, més confortable i més fiable. Una de les principals característiques de la reforma de la xarxa és potenciar el que anomenam com a corredors d’alta freqüència, que són víes urbanes on conflueixen una o diverses línies.

 
bus2020
 

12 corredors amb freqüències de fins a 5 minuts

 

La trama urbana de Palma ens ha permès fer una aposta clara pels 12 principals corredors radials de Ciutat, que són aquells que discorren per zones amb major població. Hem dissenyat el servei de la millor manera per oferir-hi un servei molt freqüent, ja sigui amb una línia d’alta freqüència o combinant els horaris de dues o més. Amb tot hem aconseguit que en aquests dotze corredors, en dies feiners, l’interval de pas sigui sempre inferior als 15 minuts, majoritàriament al voltant dels 10, que en hora punta es redueix fins als 5 minuts en els trams de major afluència.

 
bus_sariera

Els 12 corredors d’alta freqüència són:

4

4

El Terreno – Portopí – Cala Major – ses Illetes amb la línia 4

La línia 4 neix de la línia 3 que portava més de 7 milions de viatgers cada any, és la línia més complexa operativament al tenir una demanda molt estacional marcada per la mobilitat a les platges i la zona hotelera de Cala Major, Cas Català i ses Illetes.

La segregació d’aquesta línia de la branca que discorre pel carrer d’Aragó permet d’una banda adaptar molt millor el servei a les necessitats de Ciutat, i incrementar la fiabilitat del servei tot fent-la independent de les incidències de trànsit de l’extrem oposat de Palma. Tot i ser molt minoritaris els desplaçaments transversals entre les dues branques de la línia 3, s’han establert un seguit de parades comunes d’interconnexió entre la línia 3 i la nova línia 4, a més de tota la resta de línies, que permeten continuar el viatge de forma còmoda i ràpida gràcies als intervals de pas millorats.

Durant la temporada baixa la línia circularà cada 12 minuts, i per tant, sempre als mateixos minuts de cada hora, fet que fa els horaris més bons de recordar. En temporada alta s’incrementarà el servei per fer front als increments de demanda, i la línia circularà amb intervals de pas de 7 minuts aproximadament,

El tram de Cala Major està complementat per les línies 46 i 47, i el Terreno amb les línies 20, 46 i 47.

7

7

Son Espanyolet – Son Rapinya & Carrer Manacor – Son Gotleu

Son Espanyolet – Son Rapinya
És una línia molt marcada per les puntes de demanda escolar, i per tant es reforçarà el servei per fer-ne front. Per resoldre aquesta demanda es reforça el servei amb autobusos articulats.

Carrer Manacor – Son Gotleu
Es manté la configuració de línia amb un servei cada 10 minuts tot el dia, però s’aposta de manera clara per incrementar la capacitat del corredor en hora punta reduint l’interval de pas a la meitat amb serveis parcials (anomenats 7P) que finalitzaran el seu recorregut a Plaça d’Espanya. En resum, cada 5 minuts entre les 7:15 i les 9:15 hi haurà un autobús entre Son Gotleu i Plaça d’Espanya pel carrer Manacor.

8

8

sa Vileta – Son Roca

Una de les línies amb majors ocupacions ens termes de viatger-km, que veurà incrementada la dotació de flota amb un vehicle addicional tot el dia, reduint l’interval de pas a 7 minuts, que a més es millorarà substancialment en hora punta fins a aconseguir que passin busos cada 6 minuts en hora punta.

En un tram important es complementa amb la línia 6 que circula a un interval de 40 minuts.

12_24

16 19 33

General Riera

Es manté la coordinació de les línies 16, 19 i 33 ja implementada l’octubre de 2018, que permeten un bus de la línia 16 o 33 cada 10 minuts, complementats per la línia 19 de forma cadenciada, i que ha provocat un increment considerable de viatgers al corredor gràcies a la millora del servei.

Amb l’objectiu de millorar-ne ara la capacitat, s’assignaran vehicles d’alta capacitat a la línia 33, que circularà també fins a Son Fuster en substitució de la línia 16 per poder aprofitar aquest increment de capacitat també al corredor molt dens del carrer d’Aragó.

12_24
12
24

Carretera de Valldemossa & Nou Llevant

Carretera Valldemossa
De forma similar al concepte ja provat a General Riera, es crea un nou corredor combinant en aquest cas les línies 12 i 24, que canvia el recorregut. Aquesta línia 24 complementarà el servei de la línia 12 en el recorregut entre el Nou Llevant i l’Antiga Presó, i per tant, dins l’àmbit més densament poblat de la ciutat. Per tant, per 31 de Desembre, Carretera de Valldemossa i Sant Vicenç de Paül circularà un autobús coordinat cada 11 minuts. Aquest corredor està complementat per la L20 que amb l’interval de pas millorat a 20 minuts, connecta el corredor amb la zona centre i Ponent.

Nou Llevant
D’igual manera que al corredor de la carretera de Valldemossa, es combinen els horaris de la línia 12 i la línia 24 reconfigurada en substitució de la línia 6 per tal de garantir que surt un autobús de Nou Llevant cap a Plaça d’Espanya cada 11 minuts.

10

10

Eusebi Estada – Son Cladera – sa Indioteria

L’increment de demanda registrat en els darrers temps ha posat de manifest que la línia 10 necessita incrementar la seva dotació de vehicles en un vehicle més, i per tant l’interval de pas millora de 15 a 12 minuts en dies feiners, que tendra millor capacitat de càrrega que quan la línia 24 que complementava el corredor de forma no coordinada.

3_33
3
33

Aragó – Pont d’Inca

El corredor d’Aragó és un dels corredors més potents de Ciutat, que respon a patrons de mobilitat molt marcats per la mobilitat obligada laboral i personal. Per tant, per tal de poder guanyar en fiabilitat del servei, la línia 3 acabarà a Joan Carles I amb un recorregut circular antihorari, entrant a la plaça per Passeig Mallorca i Jaume III i sortint-ne per Unió i la Rambla. Així cada 10 minuts, sortirà un bus “buit” de Joan Carles I per carregar tot el passatge amb destinació al corredor d’Aragó. Aquesta millora de la fiabilitat des del centre es complementa amb el nou recorregut de la línia 33 que, amb vehicles articulats, la complementarà amb horaris coordinats fins a Son Fuster.

En sentit centre, en hora punta del matí, on s’han detectat problemes puntuals de capacitat, s’ha configurat un servei de manera que cada cinc minuts circuli un autobús entre Son Fuster i la Plaça d’Espanya, ja sigui amb serveis de la línia 3, de la línia 33, o parcials de la línia 3 (anomenats 3P) que finalitzen a Plaça d’Espana entre les 7:15 i les 9:15.

5

5

Pere Garau – es Rafal Nou – es Viver

El corredor que serveix les barriades entre les més denses i amb més baixa taxa de motorització de Palma, millora el servei de forma molt significativa amb la línia 5, que millora el seu interval mitjà tot el dia d’11 a 8 minuts, què en hora punta es redueix fins als 5 minuts. D’igual manera que passava al corredor d’Eusebi Estada, aquesta configuració més simple, sense haver de intercalar la L24, permeten una oferta més capaç i fiable.

35

35

es Portitxol – es Molinar – es Coll – Can Pastilla – Aquàrium

S’aposta de manera agosarada per millorar la qualitat del servei del corredor de llevant, molt afectat per la demanda turística. Així, fusionant les línies 15 i 30 es crea una nova línia 35 que estructura la secció del corredor amb de caire més residencial, per garantir la capacitat suficient tot el dia en la seva integritat amb un servei regular cada 10 minuts des de l’Aquàrium fins a la Plaça de la Reina. Tot i haver-lo segregat de la demanda que genera el gruix de la planta hotelera de s’Arenal, es preveuran reforços durant la temporada alta per seguir garantint aquesta millora de la regularitat i capacitat.

23_25
23
25

s’Arenal directe per autopista

Amb l’objectiu d’escurçar el temps de viatge entre la zona del corredor més allunyada de Palma i el centre, i millorar la capacitat conjunta, s’ha apostat per estructurar el servei entorn a una única línia, la 25, que durant l’hivern circularà de forma regular cada 15 minuts i que durant l’any s’adaptaran els recursos dedicats per fer front a la demanda de cada època de l’any.

En paral·lel es reforça la línia 23, amb un caire més residencial, reduint l’interval de pas a 20 minuts, i assignant vehicles de més capacitat en les èpoques de l’any que demandin increments de capacitat.