Editor de continguts

Contratació del servei de seguretat privada de la linea 41 Bus de nit

PERFIL DEL CONTRACTANT

Estat de l'expedient: Històric

Contratació del servei de seguretat privada de la linea 41 Bus de nit

Tipus de contracte: Serveis Tramitació: Ordinària Procediment: Concurs Núm. Expedient: 06/16 Pressupost base de licitació: 38.500,00 € Valor estimat del contracte: 77.000,00 €

El Consell d'Administració de l'EMT-Palma de data 31 de Març de 2017, va acordar:


Adjudicar, el contracte del servei de vigilància sense armes, seguretat i control intern del servei d'autobús de la línia 41 “Bus de Nit” de l'EMT-Palma, per un període d'un any prorrogable per un altre més, a l'entitat ASTRA SISTEMES S. a. per un preu de 29.079,53€ (Iva no inclòs) .

L'ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquesta adjudicació, d'acord amb el que estableix l'article 21.2 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sense que calgui interposar cap tipus de recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial civil.

Palma, a 5 d'abril de 2017.

Les ofertes es podran de presentar a les següents oficines:

Registre General d'Entrada Carrer Josep Anselm Clavé, 5 07002 Palma 971 214 444

< Tornar

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas