Editor de continguts

Contractació del subministrament de vestuari pel personal de la EMT-Palma

PERFIL DEL CONTRACTANT

Estat de l'expedient: Adjudicació

Contractació del subministrament de vestuari pel personal de la EMT-Palma

Tipus de contracte: Subministraments Tramitació: Ordinària Procediment: Concurs Núm. Expedient: 03/16

El Consell d'Administració de l'EMT-Palma de data 15 de novembre de 2016, va acordar el seguent:

 


PRIMER.- Excloure, de la licitació del concurs obert del subministrament del vestuari pel personal de l EMT-Palma a l entitat GASTALVER UNIFORMIDAD Y MARKETING S.L. atès que en el Sobre B  Referencies tècniques de la seva oferta presentada, existeix una dada econòmica , en concret el preu unitari de les peces de roba que conformen la fitxa técnica 6.5.14 Taller de manteniment verano unisex, i aquest fet contravé l?establert en la clàusula 2.5.2 dels plecs de administratius que regeixen aquest concurs, que diuen: Aquest sobre no podrà contenir dades econòmiques de cap classe. En qualsevol cas s entendrà  com a tals dades, els que pel seu contingut pugui  deduir-se com serà l'oferta econòmica. Així mateix tampoc podrà contenir cap dada tècnica que sigui objecte de valoració en el sobre C. Serà exclosa automàticament aquella oferta presentada que incompleixi aquests termes.

 

SEGON.- Declarar desert el concurs obert del subministrament del vestuari del personal de l?EMT-Palma, atès l exclusió de la única oferta presentada al mateix.

Data d'inserció 16/11/2016.

Les ofertes es podran de presentar a les següents oficines:

Registre General d'Entrada Carrer Josep Anselm Clavé, 5 07002 Palma 971 214 444

< Tornar

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas