Editor de continguts

Contractació del subministrament de targetes nominals d'EMT de Palma

PERFIL DEL CONTRACTANT

Estat de l'expedient: Adjudicació

Contractació del subministrament de targetes nominals d'EMT de Palma

Tipus de contracte: Subministraments Tramitació: Ordinària Procediment: Concurs Núm. Expedient: EXP08/16 Pressupost base de licitació: 51.000,00 € Valor estimat del contracte: 51.000,00 €

Contractació del subministrament de targetes nominals d'EMT de Palma

El Consell d'Administració de l'EMT-Palma de data 25 de juliol de 2017, va acordar:

 1.- Excloure de la licitació a l'entitat RAHER AUDIOVISUAL S.L. per estimar que l'oferta presentada al concurs de subministrament de targeta sense contacte conté oferta de valors anormals o desproporcionats i no pot ser portada a terme, segons l'informe tècnic realitzat en data 17 de maig de 2017.

 2.- Adjudicar, el contracte per al subministrament de 120.000 targetes sense contacte nominal, per un període de dos anys, a l'entitat : *AKROCARD 2.000 S.L. per un preu unitari per targeta de 0,3420 euros ( IVA exclòs) o per un preu total de 41.040 euros ( IVA exclòs)

L'ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquesta adjudicació, d'acord amb el que estableix l'article 21.2 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sense que calgui interposar cap tipus de recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial civil.

 

Les ofertes es podran de presentar a les següents oficines:

Registre General d'Entrada Carrer Josep Anselm Clavé, 5 07002 Palma 971 214 444

< Tornar

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas