Editor de continguts

Contractació del servei de manteniment del sistema de venta i validació de l'EMT-Palma

PERFIL DEL CONTRACTANT

Estat de l'expedient: Adjudicació

Contractació del servei de manteniment del sistema de venta i validació de l'EMT-Palma

Tipus de contracte: Serveis Tramitació: Ordinària Procediment: Concurs harmonitzat Núm. Expedient: 9/16 Pressupost base de licitació: 127.200,00 € Valor estimat del contracte: 254.400,00 €

El Consell d'Administració de l'EMT-Palma de data 31 de Març de 2017, va acordar:


"Adjudicar, el contracte  del servei de manteniment del sistema expenedor de bitllets i validació de targetes sense contacte, així com de les màquines que recaptació i que donen canvi del corresponent departament de recaptació, per un període d'un any prorrogable per un altre més, a l'entitat EXATEC -Gabriel A. Bibiloni Vives- per un preu de 122.950,04€ ( Iva no inclòs)."

Contra aquesta adjudicació  cal interposar el recurs especial en matèria de contractació al fet que es refereix l'article 40 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils a explicar a partir de l'endemà a aquell de la publicació d'aquesta adjudicació. En cas que no s'opti per aquesta via, cal interposar directament un recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a explicar des de l'endemà a aquell en què es rebi la notificació d'aquesta adjudicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Palma ,a 26 de junio de 2017.

Les ofertes es podran de presentar a les següents oficines:

Registre General d'Entrada Carrer Josep Anselm Clavé, 5 07002 Palma 971 214 444

< Tornar

Estático: pie de página

 

  971 214 444

C/ Josep Anselm Clavé 5. 07002 Palma de Mallorca

Logo Ajuntament de Palma
Logo Civitas